Riksdemokraterna

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

med vår syn på samhället

Rättsväsendet

Polisens uppgift är att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt att utreda och beivra brott.
Det utåtriktade brottsförebyggande arbetet ar viktigt och samarbetet med socialtjänsten och skolan ska ges en hög prioritet. Vittnestrakasserier är vanligt förekommande och det finns oroväckande tendenser till att vittnen avstår från att vittna efter hot och våld.

Polisarbetet ska vidare organiseras så att tillgången på poliser är störst vid tider då och på platser där brottsligheten kan förväntas vara som mest omfattande.
Riksdemokraterna anser att övergrepp i rättsak är en mycket allvarlig typ av brott då det inte bara riktar in sig mot individer utan också hotar förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen hela rättsstaten.
Vi anser därför att det är angeläget att utöka stödet till vittnen. Stödet kan handla om polisskydd, hjälp med bostadsbyte och andra säkerhetsåtgärder.
Även de juridiska ombuden har på senare år fått motta hot, trakasserier, och rena våldsdåd från kriminella nätverk. Också för dem förordar vi ett ökat skydd.
I kombination med detta vill vi även att inpasseringskontroller i form av larmbågar man brukar se på flygplatser ska installeras permanent i alla domstolsbyggnader.
Slutligen vill vi också att mer vaktpersonal ska anställas för att bevaka och skapa trygghet i och kring domstolarna.

Barn är det bästa vi har.
För att motverka sexuella övergrepp mot barn bör ett offentligt register över dömda barnsexbrottslingar samt flerfaldigt dömda våldtäktsmän inrättas.
Föräldrar ska kunna använda detta register för att få information om huruvida sexbrottslingar bor i närområdet eller ej.
Flera andra länder, som USA, Kanada och England använder redan sådana register för att värna sina medborgares rätt till trygghet och rätt att skydda sina barn. De uppgifter om gärningsmännen som kommer att ingå i registret omfattas redan av offentlighetsprincipen då domar i regel är en offentlig allmän handling. Registret blir bara ett effektivt sätt för vanliga människor att få tillgång till uppgifter om gärningsmän.
Med denna åtgärd är det vår förhoppning att allvarlig sexbrottslighet kan undvikas till stor del.
Riksdemokraternas initiativ arbetar för allas mänskliga rättigheter. De flesta av oss är priviligierade i vissa avseenden men underordnade i andra.
Omständigheter som missbruk, fattigdom, psykisk ohälsa och förtryckande normer av varierande slag kan också ha betydelse för hur våldet möjliggörs, förstås och hanteras av samhället.